RynekNa tej stronie znaleźć można teksty wchodzące w skład podrozdziału Rynek.

Jest on częścią, wydanej przez CITTRU (Uniwersytet Jagielloński), publikacji "Projektor Jagielloński. Co badają naukowcy na UJ?" [2011/12].
 

 

Społeczna odpowiedzialność firmy a jej relacje z otoczeniem

Słowa kluczowe: CSR, biznes, tożsamość, odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

 

Fragment: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (w skrócie z angielskiego CSR – corporate social responsibility) to temat podejmowany obecnie przez każdą liczącą się firmę, funkcjonującą w warunkach wolnego rynku. Obejmuje on troskę o rozwój człowieka, ochronę środowiska, a także relacje z interesariuszami. To, jak idea CSR funkcjonuje w Polsce i w jaki sposób jest wykorzystywana przez firmy do budowy relacji z otoczeniem, bada dr Barbara Fryzel z Instytutu Ekonomii i Zarządzania UJ. 

 PDF

 

Bilans kapitału ludzkiego w Polsce

Słowa kluczowe: szkolenia, kompetencje, pracownik, pracodawca
Wydział Filozoficzny UJ, Instytut Socjologii

 

Fragment: Pierwsze tak całościowe badanie może być kluczowe dla zmiany systemu edukacyjnego w Polsce tak, aby odpowiadał on wymaganiom rynku pracy. Zdobyta wiedza będzie bowiem podstawą do podejmowania decyzji na poziomie centralnym, ale analizy prowadzone na poziomie regionalnym mogą pomóc decydentom w poszczególnych województwach. Celem jest takie dostosowanie szeroko rozumianego systemu edukacyjnego, aby polskie szkoły i instytucje szkoleniowe dostarczały pracodawcom dobrze wykwalifikowanych i przygotowanych do pracy kandydatów. 

 PDF

 

Konsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych

Słowa kluczowe: prawo, dyrektywy, konsument, nieuczciwe praktyki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

 

Fragment: Prawnicy z Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ od 2009 roku zajmowali się oceną wdrożenia jednej z dyrektyw, dotyczących ochrony konsumenta przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Ich podstawowym zadaniem było opracowanie ekspertyzy analizującej zgodność polskich rozwiązań legislacyjnych ze zobowiązaniami nałożonymi przez UE. 

 PDF

 

Menadżerem jestem i nic co ludzkie…

Słowa kluczowe: mba, menadżer, kompetencje, humanistyka
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

 

Fragment: Michał Zawadzki zamierza przeanalizować programy studiów MBA w Polsce a następnie przygotować rekomendacje, które pozwolą odpowiednio dostosować programy nauczania. Jest to istotne z punktu widzenia kierunku, w jakim podążają nowoczesne firmy, które jako kapitał traktują także swoją reputację wynikającą z troski o podmiotowy wymiar pracy. Rozbudowane kompetencje humanistyczne menadżerów będą miały coraz większe znaczenie dla zatrudniających ich firm. 

 PDF

 

Sprawiedliwa ocena pracownika

Słowa kluczowe: AHP, ocena pracowników, kryteria ocen, zarządzanie zasobami ludzkimi
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

 

Fragment: Dobrze skonstruowana metoda może nieść wiele korzyści zarządzającemu kadrami. Czerpiąc informacje o potencjale swoich pracowników, może on prowadzić ścieżkę rozwoju każdego z nich, a także całych zespołów w sposób dynamiczny i zwiększający wydajność. 

 PDF